08 9882 8488 info@ctsolutions.com.vn

Giới thiệu

Hệ thống quản trị

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức của Cửu Thành được phân theo nhóm chức năng để đảm bảo phát huy được thế mạnh của mỗi phòng ban và từng cá nhân. Các cấp bậc được phân cấp rõ ràng thể hiện được trách nhiệm và quyền lợi của từng vị trí cụ thể. Sơ đồ tổ chức hợp lý giúp bộ máy công ty vận hành hiệu quả, các bộ phận chức năng phối hợp nhịp nhàng cùng xây dựng một Cửu Thành vững mạnh

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Đối tác của chúng tôi